Bratislava a okolie
+421 905 60 90 69
koucvladimir@gmail.com

4 – Žena vidí do hĺbky, muž do diaľky


4 - Žena vidí do hĺbky, muž do diaľky

  

Dramatik Christian Dietrich Grabbe je autorom citátu, ktorý som vybrala ako titulok článku. Veľmi mi ladí s tým, o čom sme sa rozprávali s Vladkom Červenákom, mojim etikoterapeutickým priateľom, a čo sme  ďalej  rozvinuli do hĺbky i do diaľky v aprílovom rozhovore.

xxx

Teda téma je jasná – muž a žena, a keďže sme na stránkach etikoterapie, tak to bude etikopohľad na to, ako možno vidieť mužsko-ženské polarity. Ešte možno otázka – prečo práve muž a žena? …lebo predstavujú najviditeľnejší prejav polarít v živote. Ako muž a žena nie sme iní, sme len formovaní do mužských a ženských tiel na opačných stranách tej istej energie. Viac v rozhovore:

Poďme od koreňa etikoterapie. Jej zakladateľ MUDr. Ctibor Bezděk mal za manželku múdru a vzdelanú Rusku a vzali sa až po tom, čo Ctibor dokázal po rokoch odpovedať na jej otázku – čo je zmyslom života. Ako vnímaš ich vzťah?

-V pozadí každého múdreho muža je ešte múdrejšia žena. Tak to bolo aj u Bezděkovcov. Varvara, veľmi jemná a múdra žena, ovplyvnila výrazne svojho manžela, nielen čo sa týka vegetariánstva (jej rodina sa priatelila s vegetariánom L.N.Tolstým), ale upriamila jeho pohľad do hĺbky.  Napríklad – vo svojej lekárskej praxi práve v Ružomberku si Bezděk všimol priamu súvislosť medzi zdravým človekom a jeho vzťahmi. Narušené vzťahy vedú k narušenému zdraviu, a to sa vždy v živote skôr či neskôr zrkadlí. Bezděk, ktorý mal hlbokú vieru, že sme súčasťou niečoho, čo nás presahuje, vo vzťahoch videl aj spirituálny aspekt. Keď má niekto narušený vzťah k Bohu, keď nemá božské ukotvenie, stratí sa, blúdi a toto vedie k narušeniu vzťahov.

Vo vlastnej lekárskej praxi videl, že ak boli v živote ľudí – jeho pacientov nejaké negatívne vlastnosti či emócie, rozvracali sa vzťahy v rodine a to viedlo k chorobám. Prax mu potvrdzovala hypotézu, že narušené vzťahy vedú k narušeniu zdravia. Výskum na Harvardskej univerzite, ktorý začal ešte za Bezděkovho života, potvrdil, že zásadný vplyv na to, či človek prežíva šťastný život a je zdravý, majú zdravé vzťahy. Kto udrží zdravé vzťahy, udrží aj pocit zdravia i zdravé telo. Ak má takýto človek aj zdravotné výkyvy, dá ich rýchlo do poriadku, keď si uprace vo vzťahoch. Takýto život dáva hlboký zmysel a takíto ľudia odchádzajú zo života dobre. Na rozdiel od tých, ktorí majú narušené vzťahy a odchádzajú s pocitom premárneného života, s pocitom ničoty, prázdnoty.

Etikoterapia ako hlbinná metóda je jedna z najnáročnejších, ale najefektívnejších metód zároveň, je vhodnou metódou pre každého?

-Je veľmi vhodnou pre tých, ktorí berú zodpovednosť za svoj život.  Maximálne nevhodná je však pre tých, ktorí zvaľujú vinu na iných. Sme totiž zodpovední za všetko, čo sa nám deje v našich životoch. Poďme však k téme a pozrime sa etikopohľadom na vzťah medzi mužom a ženou.

Všetko sa v hmotnom svete deje kauzálne, teda v reťazci príčin a následkov. Ak hodíme kameň do vody, hod má svoje dôsledky. Minimálne viditeľné kruhy, ktoré na hladine vnímame a ktoré po nej pôjdu ďalej.  Aké veľké dôsledky tohto hodu budú? Ak hodím kameň veľký ako Mesiac, aj dôsledky budú veľké a voda spláchne celú Zem.

My stále vytvárame frekvencie myšlienkami, rečou a pohybmi tela, teda bránou mysle, bránou reči a bránou tela.  Týmito spôsobmi vytvárame frekvenčné vlny a tie potom ovplyvňujú celé naše okolie, celý náš vesmír, celý svet. S niektorými sa zladia, s niektorými sú kompatibilné a s niektorými nie.

Keď sa stretnú dvaja ľudia a ich vlnenie je kompatibilné, majú porozumenie, sú si sympatickí, rozumejú si. Keď sú vlny rozdielne, neladia spolu a narážajú na neporozumenie a veľmi rýchlo môže dôjsť do konfliktu. 

Čo sa deje na energetickej rovine, napríklad aj smerom k zdraviu?

-Môžem to vysvetliť aj z energetického hľadiska – my sme malé žiariče. Prúdi v nás energia toroidálnym poľom. Torus je ako informačné pole. Keď máme pole celistvé, keď energetické centrá, čakry, sú vyladené, sú v ňom súrodé informácie. Na úrovni tela sa to prejaví tak, že telo v jednej sekunde reaguje celostne, napríklad na nejaké zmeny, na nejaké procesy, ktorých je v tele veľmi veľa – bioenergetických, biochemických, vylučovanie, prijímanie, metabolizmus – to všetko sa v nás deje súčasne. Na to, aby tento proces v tele fungoval správne, potrebujeme, aby toroidálne pole bolo celistvé, aby každá jedna bunka v tele mala informáciu, ako a kedy má fungovať, čo má robiť v súlade s tým, ako to potrebuje celé telo. Keď máme toto pole celistvé, otvorené čakry, cítime sa celiství, šťastní, zdraví, naplnení, spokojní. Život má hlboký zmysel, poznáme svoju víziu, misiu. Vieme byť autentickí, v integrite, vieme byť zodpovední a vieme aj odovzdávať svoje talenty svetu a cez talenty ho robiť lepším.

Krásne, zmysluplné. Napriek tomu mnohí z nás majú chaos vo vzťahoch. Kde vzniká ten bod zlomu?

-V hmotnom svete potrebujeme dodržiavať poriadok. Na to, aby sme dodržiavali poriadok, vesmír vyvinul tri už spomínané brány. Ak nie sú vzájomne v integrite – jedno myslíš, druhé hovoríš, tretie robíš – vytváraš disharmonické vlny, ktoré nespolupracujú. Vždy je tam úplne iný vysielač, ktorý vysiela úplne iné rezonancie. Vytvárame tak vo svojom energetickom systéme obrovský chaos a potom sa nám chaos zrkadlí ako chaos v našich životoch. Nerozumieme svojmu životu, sú v ňom  úrazy, nehody, choroby… a narušené vzťahy.

Stále narážame na nekonečný chaos, a preto v hmotnom svete veľmi, veľmi potrebujeme poznať pravidlá a poriadok. Na to, aby sme ich boli schopní udržiavať, vesmír vymyslel úžasný systém v bytosti zvanej muž.  Muž je na to, aby bol vo svete poriadok, aby platili pravidlá. Na to, aby boli dodržiavané, dostal od matky prírody výbavu. Je ňou sila. Muž je aj fyzicky silnejší… Niekedy ani nie.

(Vladko sa potmehútsky usmeje a opisuje aj nasledovnú realitu našich vzťahov.) Niekedy je žena taká silná, najmä ak má silnú mužskú polaritu, že zbije aj muža. V tom prípade jej partner energeticky nie je jej muž, ale jej syn, ktorého si celkom incestne vzala za manžela. Správa sa totiž k nemu ako matka k dieťaťu, nie ako manželka, partnerka.

Nie vždy však takáto ženská sila ide fyzickou bránou. Niekedy ide bránou reči, a keď ani tak nie, tak aspoň bránou mysle. Keď žena muža facká fyzicky, rečou i mysľou, má aspoň integritu a je jasné, kto je vo vzťahu mužom. Muž-partner potom už vie, čo má  robiť – stiahne sa do jaskynky a potichu zomiera. Keď je trochu odvážnejší, zájde aj do krčmy. Tam sa patrične podporí medzi chlapmi a domov príde silný chlap, ktorý buchne do stola a pokúsi sa doma urobiť poriadok. Tento pokus zvyčajne končí válčekom na cesto a je neúspešný. Potom je ešte tretí model, keď žena má agresivitu len v myšlienkach, nemá odvahu nič povedať. Teda nejde ani cez telo, ani cez jazyk, ide cez myseľ, ale takáto žena prestane byť pre muža sexi. Muž si nájde druhú, alebo tretiu, alebo hneď aj druhú, tretiu aj štvrtú milenku, teda prerodí sa na Casanovu.

Chaos na celej čiare. Povieš mi, aké je to, keď sa muž a žena stávajú krídlami jednej bytosti a spolu letia?

-Áno. Chcem však ukázať súvislosti, ako to je vo vzťahu muža a ženy a ako i kedy vzťah podporujeme, kedy a ako mu ubližujeme a kedy a ako si cez svoje vzťahy ubližujeme my. Energia sa totiž točí po špirále, muž a žena sú rovnakou energiou na opačných koncoch špirály. Môžeš to jasne vidieť na našej DNA, skús si ju predstaviť. Ona sa donekonečna točí. Jeden pol sa točí doprava, a tým sa zatáča stále viac dovnútra. Ako vodný vír, či noha tornáda. Je v ňom koncentrovaná sila. 

Toto sa deje všade, v celom vesmíre, aj v našich telách. Keď prichádza duša do hmoty a potrebuje mužské telo, dostane sa mu ho cez spermiu, ktorá nesie informáciu pre mužské telo. Mužská polarita je energia zatáčajúca sa do lúča, riadi ju ľavá hemisféra. Muž myslí lineárne. Tým, že energia ide do lúča, je muž veľmi jednoduchý tvor, lineárne zameraný z prítomnosti do budúcnosti, logický, racionálny.  Aj tak myslí, aj tak koná a tak má konštruované aj telo. Mužské telo je preto pevnejšie, tuhšie, aj reprodukčné orgány má vytlačené smerom von a biologicky je zameraný na dávanie, na odovzdanie. Dominantná je jeho ľavá hemisféra.

Žena je na opačnej strane polarity, to znamená, že špirála sa otvára donekonečna  všetkými smermi. Keď sa obrazne vyjadrím – kvapka padá dolu lineárne k zemi ako jeden lúč. Keď dokvapne na plochu vody, zmení sa polarita energie. Čo sa stane? Kvapka sa svojou silou ponorí do vody, voda ju ako trampolína odrazí, ona sa zdvihne nad vodu, ale už nemá silu dostať sa celkom hore, tak ide naspäť do vody a vytvorí vlnenie. Voda sa začne rozširovať všetkými smermi súčasne. Mužská polarita sa zmenila na ženskú. Ide všetkými smermi súčasne, až kým dôjde na kraj priestoru, v ktorom sa vlní. Preto že na je  intuitívna, emotívna, schopná pozerať naraz viacerými smermi.

Obe pohlavia však máme obe hemisféry. Nemáme ich však vyvážené, prevažne je jedna dominantná.  Ak je dominancia opačná ako  pohlavie, vidíme feminímneho muža alebo maskulínnu ženu.

xxx

Náš aprílový rozhovor končím tým, že v posledných Vladkových slovách vidím paralelu medzi vodou a mužsko-ženskými vzťahmi. Vlniaca sa voda totiž dostala pri brehu hranice a rozplýva sa v nich. Ako správna žena v priestore správneho muža. Tušíte, čo budeme s Vladkom v rozhovore rozvíjať v máji? Áno, správny vzťah muža a ženy. Rastieme spolu.  

Mgr.Vladimír Červenák, DagmaRA Sarita Poliaková